Projekty UE

paź 24, 2020 | Projekty unijne

Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach, RPOWP 2014-2020
Zakład Produkcyjno-Budowlany „BETONEX” Sikorski, Sokołowski Spółka Jawna z siedzibą w Brodzie Małym informuje, że zawarł umowę nr UDA-RPPD.01.03.00-20-0358/20-00 na realizację projektu pn.:

„Wdrożenie innowacyjnej produkcji wibroprasowanych elementów prefabrykowanych z betonu w firmie BETONEX”,
współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, realizowanego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014 -2020, Oś Priorytetowa I Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu, Działanie 1.3 Wspieranie inwestycji w przedsiębiorstwach.

Opis projektu: Realizacja projektu związana jest z wdrożeniem przez Zakład Produkcyjno-Budowlany „BETONEX” Sikorski, Sokołowski Spółka Jawna nowatorskiej technologii produkcji proekologicznych i innowacyjnych prefabrykatów betonowych, a w jej następstwie zaoferowaniu znacząco udoskonalonych wyrobów gotowych w postaci bloczków betonowych, kostki brukowej oraz pozostałej galanterii betonowej (pustaków ogrodzeniowych, wentylacyjnych i kominowych, krawężników drogowych i obrzeży chodnikowych) o znacząco ulepszonych właściwościach w zakresie wytrzymałości mechanicznej na ściskanie i zginanie, poprawionej mrozoodporności oraz wyższym stopniu zagęszczenia wyrobu. W tym celu projekt zakłada przeprowadzenie działań inwestycyjnych związanych z:
a/ budową nowej hali produkcyjnej,
b/ zakupem najnowocześniejszych dostępnych na rynku urządzeń produkcyjnych, które zostaną włączone do procesu technologicznego produkcji proekologicznych i innowacyjnych prefabrykatów betonowych – węzła betoniarskiego i linii technologicznej do produkcji elementów wibroprasowanych. Inwestycja związana jest bezpośrednio z wdrożeniem przez Wnioskodawcę zakończonych prac B+R we współpracy z Państwową Wyższą Szkołą Zawodową w Suwałkach im. Edwarda F. Szczepanika w Suwałkach, w wyniku czego na rynek wprowadzone zostaną proekologicznych i innowacyjne prefabrykaty betonowe, tj. bloczki betonowe, kostka brukowa oraz pozostała galanteria betonowa o znacząco ulepszonych właściwościach fizyczno-mechanicznych.

Projekt zakłada wdrożenie innowacji produktowej i procesowej i marketingowej.
Beneficjent: Zakład Produkcyjno-Budowlany „BETONEX” Sikorski, Sokołowski Spółka
Jawna.
Województwo: podlaskie.
Miejscowość: Bród Mały.
Wartość projektu: 19.463.355,03 PLN
Współfinansowanie z Unii Europejskiej: 6.000.000,00 PLN

 

Translate »